3.8 Beleid protocol Social Media

Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Kopwerkscholen hanteren we het volgende beleid:

Alle scholen hanteren het "Protocol Social Media Stichting Kopwerk" zoals is opgesteld en goedgekeurd door het College van Bestuur van de stichting (zie bijlege) en besproken op het CDO van 17-09-2013·

In de schoolgids dient een verwijzing te worden opgenomen naar het protocol dat ter inzage ligt op de school.

Leerkrachten worden door de directie op de hoogte gesteld van het protocol.Leerlingen worden geïnformeerd middels lessen over Mediawijsheid.

Scholen wordt geadviseerd om een ouderavond te organiseren rond het thema Social Media, waarbij ze gebruik kunnen maken van het aanbod van Ouders & Coo http://www.ouders.net/ouderavonden/primair -onderwijs.html.

Dit beleid wordt per 01-01-2014 gehanteerd door alle scholen van Stichting Kopwerk.

Bijlage

Protocol Sociale Media Het Creiler Woud

Inleiding

Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Het Creiler Woud.
Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden.
Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Stichting Kopwerk vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij Stichting Kopwerk betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten:

1. Het Creiler Woud onderkent het belang van sociale media.

2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school-en onderwijsklimaat.

3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.

4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van Stichting Kopwerk, de school, en van een ieder die betrokken is bij de school.

5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.

Doelgroep en reikwijdte

1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan Het Creiler Woud.

2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op stichting-en schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. Sociale media in de school.

A. Voor alle gebruikers
(medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)

1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.

2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.

3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.

4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.

5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto , film en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.

6. Het is medewerkers niet toegestaan om 'vrienden' te worden met leerlingen op sociale media.

7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen.
Zie ook :Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

8. Het Creiler Woud besteedt in de lessen jaarlijks aandacht aan Mediawijsheid, ten einde de leerlingen bewust te leren omgaan met sociale media.

B. Voor medewerkers tijdens werksituaties

1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Stichting Kopwerk en/of Het Creiler Woud dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Het Creiler Woud.

2. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.

3. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende.

C. Voor medewerkers buiten werksituaties

1. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de stichting, de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de stichting en/of school niet schaden.

2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Het Creiler Woud.

3. Indien de medewerker over Stichting Kopwerk en /of Het Creiler Woud publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van Stichting Kopwerk en/of Het Creiler Woud. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden. Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.

1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.

2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing,schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet.